ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ, JOGI NYILATKOZAT ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

 

 

I. ADATVÉDELEM

Kérjük, hogy az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert az itt található információkat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), mint adatkezelő minden olyan esetben alkalmazza, amikor Ön az MKIK weboldalán keresztül olyan szolgáltatást vesz igénybe, amelyhez a személyes adatainak megadása szükséges. A személyes adatait Ön önkéntesen szolgáltatja. Amennyiben Ön a korábban igénybe vett szolgáltatást nem kívánja tovább igénybe venni, biztosítjuk a szolgáltatás igénybevétele megszüntetésének lehetőségét. Az Ön által szolgáltatott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk, amelyre Ön azt szolgáltatta. A személyes adatait - a jogszabály, vagy jogerős bírósági, illetve hatósági határozat általi kötelezés esetét kivéve - harmadik személynek nem adjuk ki, azokat kizárólag az MKIK-n belül kezeljük.

Általános tudnivalók 

 
A személyes adatokat a jogszabályokkal összhangban, tisztességes módon kezeljük. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmakat az adatvédelmi tárgyú uniós és magyar jogszabályok rendelkezéseivel összhangban alkalmazzuk. 
 
Az MKIK tiszteletben tartja és védi azoknak a személyes adatait is, akik weboldalán keresztül kapcsolatba kerülnek vele. Az MKIK által végzett adatkezelésre különösen az alábbi jogszabályok az irányadóak: 

 

 • Magyarország Alaptörvénye VI. cikkének (2) és (3) bekezdései (személyes adatok védelméhez fűződő jog) 
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; GDPR) 
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről 
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről 
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
 • 2008. XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét. 
 
Szolgáltatásainkat folyamatosan fejlesztjük, ennek keretén belül frissítjük holnapunkat, illetve telepítünk új technológiákat, amik szükségessé tehetik ezen adatvédelmi elvek módosítását. Ezért azt javasoljuk, hogy rendszeresen kövesse az adatvédelmi tájékoztatónkat. 
 

I.1. Kiadó 

 
A www.vallalkozzdigitalisan.hu honlap kiadója a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. 
 
I.2. Adatkezelési alapelvek a www.vallalkozdigitalisan.hu honlap adatkezelése során 

 
Szolgáltatásunk során csak azon személyes adatokat kérjük és kezeljük, amelyek a szolgáltatás nyújtása során szükségesek. Az adatokat a szolgáltatás során a kapcsolattartásra és a megfelelő információs anyagok, hírlevelek testreszabásához használjuk fel. Személyes adatot megfelelő tájékoztatás után, az érintett beleegyezésével kezelünk. 
 
A www.vallalkozzdigitalisan.hu honlap megtekintése során egy protokollfájlban adatok kerülnek rögzítésre. Ebben a fájlban a következő adatokat tároljuk maximum 3 hónapig: IP cím, a letöltött adat neve, a letöltés dátuma és ideje, az adatforgalom mérete, értesítés, hogy a letöltés sikeres volt-e. 
 
A tárolt adatokat csak és kizárólag honlapunk fejlesztése céljából értékeljük ki. Ha Ön információs anyagokat vagy hírlevelet rendel, nevének és más személyes adatainak megadására kérhetjük. Az Ön személyes döntésén múlik, hogy ezeket az adatokat megadja-e. Adatait kiemelt biztonságú szervereken tároljuk. Az ezekhez való hozzáférés csak külön engedéllyel rendelkező személyek számára biztosított, akik a szerverrel kapcsolatos jogi, gazdasági vagy szerkesztési ügyeket intézik. 
 
Önnek (kapcsolattartói minőségében) bármikor jogában áll, hogy visszavonja az információs anyagok, hírlevelek küldésére vonatkozóan megadott személyes adatainak kezelésével kapcsolatban tett nyilatkozatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
 
I.3. Személyes adatok továbbadása harmadik fél részére 

 
A www.vallalkozzdigitalisan.hu honlap látogatóiról a protokollfájlban rögzített adatokat csak abban az esetben adjuk tovább harmadik félnek, ha a törvények vagy bírósági határozat arra kötelezi az MKIK-t, illetve ha egy a www.vallalkozzdigitalisan.hu internet infrastruktúráját érő támadással kapcsolatos büntetőeljárás vagy jogkövetés szükségessé teszi. Az adatok üzleti vagy nem üzleti célú továbbadása nem lehetséges. 
 
Az információs anyagok és/vagy hírlevél rendelése során az Öntől beérkező személyes adatokat csak az MKIK-n belül használjuk fel. Ezeket nem adjuk tovább harmadik félnek az Ön kifejezett belelegyezése nélkül. 

 

I.4. Cookie kezelés 

 

A www.vallalkozzdigitalisan.hu oldalon nyújtott szolgáltatás javítása érdekében cookie-kat, vagyis sütiket használunk. Ezek a személyes azonosításra nem alkalmasak, pusztán a munkamenet statisztikai azonosítására szolgálnak. Amennyiben ezzel Ön nem ért egyet, lehetősége van a böngészőbeállítások között letiltani a sütiket. Amennyiben ezt megteszi, előfordulhat, hogy az oldalunk hibásan vagy nem teljesen jelenik meg.  

 

I.5. A www.vallalkozzdigitalisan.hu oldalon kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és időtartama 

Az adatkezelő megnevezése: 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Az adatok forrása:

Regisztráció, szolgáltatások igénybevétele, hírlevélre, információs anyagokra történő feliratkozás, kamarai regisztrációs nyilvántartás 

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás, az igénybevett szolgáltatásokkal összefüggő kötelező tájékoztatások, információs anyagok, hírlevelek küldése

Az adatkezelés jogalapja:

A kapcsolattartói adatokra nézve az adatkezelés a támogatásból megvalósuló közfeladat megvalósítására irányuló projekt teljesíthetősége, ellenőrizhetősége érdekében az adatkezelő (valamint a támogató Pénzügyminisztérium) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, amely érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan érdekei, vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]. 

A kapcsolattartás azon eseteiben, amely hírleveleknek, információs anyagoknak a regisztráltak részére a megadott kapcsolattartón keresztül történő megküldését jelenti, az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]. 

Az adatkezelés időtartama: 

 

Az adatkezelés mindenkori megkezdésétől 2027.12.31-ig tartó időtartam (illetőleg a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében annak visszavonásáig). 

A tényleges adatkezelés helye:

 

1054 Budapest, Szabadság tér 7.

             

Az adatkezelés automatizáltsága: 

gépi 

Az adatok törlési határideje: 

Az adatkezelés időtartamának utolsó napja, egyébiránt a kapcsolattartás azon eseteiben, amely hírleveleknek, információs anyagoknak a regisztráltak részére a megadott kapcsolattartón keresztül történő megküldését jelenti, az érintett önkéntes törlési kérelme utáni 3. nap. 

Az érintettek köre:

Regisztráltak, szolgáltatást igénybe vevők, hírlevélre, információs anyagokra feliratkozottak, kamarai regisztrációs nyilvántartásban szereplők 

Kezelt adatok köre: 

név, beosztás (amennyiben az alapján természetes személy azonosítható), e-mail cím (amennyiben az alapján természetes személy azonosítható), telefonszám (amennyiben az alapján természetes személy azonosítható) 

 

I.6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége 
 

Név: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. 
Telefon: +36 (1) 474 5100 
Fax: + 36 (1) 474 5105 
E-mail: mkik@mkik.hu 
 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei (e-mail/tel.): tota.krisztian@mkik.hu ;+36 (1) 474 5194 

 
I.7. Más szolgáltatók honlapjaira vezető linkek 

 
Honlapunk más szolgáltatók vagy partnerek honlapjaira vezető linkeket is tartalmaz. Nincs befolyásunk arra, hogy ezen szolgáltatók és partnerek betartják-e az adatvédelemre vonatkozó szabályokat, így az MKIK az azokkal kapcsolatos bármilyen felelősségét kifejezetten kizárja. 

 

I.8. Jogorvoslati lehetőség 

 
Amennyiben az MKIK az adatvédelmi elveinek nem megfelelően járna el, az érintettek jogorvoslattal élhetnek a következő törvények rendelkezései szerint: 2016/679 (EU) rendelet (GDPR), 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, és az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről. 
 
Az érintett az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, valamint megilleti a személyes adataihoz való hozzáférés joga, kérheti a személyes adatainak helyesbítését, illetőleg törlését, jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, megilleti az adathordozhatósághoz való jog a GDPR-ban meghatározottak szerint.  
 
Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az MKIK a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztatást ad különösen az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az MKIK írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő érintett a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az MKIK, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre - a kért tájékoztatás jellegéhez és terjedelméhez igazodó - észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.  
 
Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az adatkezelés célja megszűnt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóságelrendelte. 
 
Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről, vagy az adatkezelés korlátozásáról az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akikkel, illetve amellyel a személyes adatot korábban közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel  Az érintett kérésére az MKIK tájékoztatja e címzettekről. 
 
Az érintett a 2016/679 (EU) rendelet (GDPR) figyelembevételével, adott esetben tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen (amennyiben azok nem az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak).  
 
Az MKIK indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható  

 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. 

 

Jogorvoslattal, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: https://naih.hu 

 

Az érintett, ha megítélése szerint az MKIK, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

 

I.9. Jövőbeli módosításokkal kapcsolatos tájékoztatás 

 

Az MKIK fenntartja a jogot, hogy a ~ dokumentumot később megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások változnak, azok köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az erre vonatkozó tájékoztatást az MKIK a www.vallalkozzdigitalisan.hu oldalon teszi közzé. 

 

 

II. JOGI NYILATKOZAT
 
A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé, azok nem minősülnek jognyilatkozatnak, hivatalos üzleti ajánlatnak, vagy más joghatást kiváltó kinyilatkoztatásnak. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara fenntartja a jogot, hogy weboldalát bármikor egyoldalúan módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – ha jogszabály másként nem rendelkezik - nem vállal semmilyen természetű felelősséget a megjelenő weboldalai pontosságáért, megbízhatóságáért, aktualitásárért vagy tartalmára vonatkozóan. Nem garantálja továbbá, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. 
 

A weboldal, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete, továbbá a Modern Vállalkozások Programjának teljes jel és jelzéskészlete, arculati elemei a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szerzői jogvédelme alá esnek. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit, illetve a Modern Vállalkozások Programjának bármely jelét, jelzését és arculati elemét, ezek részleteit, vagy kombinációit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. Kifejezetten tilos továbbá az előbbiekhez hasonló olyan jelet, jelzést, vagy arculati elemet létrehozni amely alkalmas lehet harmadik személyek megtévesztésére, vagy a Modern Vállalkozások Programjával való összetéveszthetőséget idézheti elő. 
 

 

 

III. A PROGRAM RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI   
 
III.1. A programban résztvevőkre vonatkozó, alapvető kizáró okok 
 
Nem vehet részt rendezvényeken, illetve nem részesülhet IKT tanácsadásban, azaz az alábbi szempontok szerint nem nyújtható továbbadott támogatás azon vállalkozás részére, amely: 

 • nem minősül vállalkozásnak* 
 • azon belül nem minősül KKV-nak**;  
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglaltak szerint nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének; 
 • a részben (25%-ot nem meghaladó mértékben) köztulajdonban álló gazdasági társaság esetén, ha az Áht.-ban foglaltak szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget; 
 • ha olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, amely az Áht. 1. § 4.) pontja szerint nem átlátható szervezet, 
 • ha az Áht. 50. § (1) bekezdés alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban; 
 • amely az Áht. 48/B. § (1) bekezdés vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban, vagy továbbadott támogatásban; 
 • ha jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll;  
 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a továbbadott támogatás igénybevétele időpontjában;  
 • amely vagy amely kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adótartozással rendelkezők adatbázisában; 
 • amely vagy amely kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adóhiánnyal rendelkezők adatbázisában; 
 • amely adószáma felfüggesztésre került vagy szankciós jelleggel törölve lett;  
 • amellyel szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenysége korlátozását rendelte el; 
 • amely tulajdonosával, tagjával illetve részvényesével vagy amely vállalkozás általános vezetését ellátó szerv tagjával vagy egyszemélyi vezetőjével vagy a gazdasági társaság felügyelőbizottságának tagjával szemben a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 52-54. § szerinti foglakozástól eltiltás büntetést rendelt el a bíróság jogerős ítéletével;  
 • amely, illetve annak bármely tulajdonosa vagy vezető tisztségviselője szankciós listán szerepel; 
 • ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll; 
 • ha harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a részére továbbadott támogatással nyújtott szolgáltatások, vagy a támogatás (rendezvények szervezése KKV részvétel biztosítása céljából, IKT tanácsadás) céljának megvalósulását meghiúsíthatja; 
 • ha a továbbadott támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultság megállapításakor, vagy az igénybevételt követő három évig terjedő időszak alatt, a továbbadott támogatás megítélését, vagy annak felhasználását befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett; 
 • ha nem felel az EU működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában, bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikk (2) bekezdés c) pontja, illetve (4) bekezdése értelmében „innovációs tanácsadás és támogató szolgáltatások költségei” jogcímén nyújtott támogatásra vonatkozó EU-s és állami támogatási szabályoknak; 
 • amely vállalkozás esetében három év alatt, az EU működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában, bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikk (2) bekezdés c) pontja, illetve (4) bekezdése értelmében „innovációs tanácsadás és támogató szolgáltatások költségei” jogcímén nyújtott támogatás meghaladja a 200.000 eurót; 
 • amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget; 
 • amely a 2007-2013 közötti programozási időszakban jogosulatlan forrásfelhasználásnak minősített szabálytalan forrásfelhasználás(oka)t valósított meg és az abból (azokból) eredő visszafizetési kötelezettségének nem, vagy nem teljeskörűen tett eleget; 
 • amely működésével, vagy a továbbadott támogatási megszerzésével összefüggésben az európai uniós jog megsértését idézi elő; 
 • amely mezőgazdasági termelőnek minősül, azaz olyan természetes vagy jogi személy, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;  
 • nehéz helyzetben lévő vállalkozás. 

Bármely vállalkozás esetében amellyel szemben a www.szechenyi2020.hu weboldalon található „Általános útmutató a felhívásokhoz című dokumentum 2. Kizáró okok listája” című pontjában foglaltak valamelyike fennáll. 

 

III.2. Földrajzi korlátozás 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), továbbá a GINOP-3.2.1-15-2015 számú Felhívás területi korlátozása alapján, a Modern Vállalkozások Programja kizárólag olyan vállalkozások számára nyújthatja szolgáltatásait, amelyek rendelkeznek a Közép-Magyarországi régión kívüli székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel, illetve azo(ko)n legalább 1 fő foglalkoztatottal. 

Amennyiben a vállalkozás székhelye a Közép-magyarországi régióban található, de rendelkezik attól eltérő régióban fiókteleppel, kérem adja meg azt az űrlapon és nyilatkozzon az ott foglalkoztatottak számáról. 

 

III.3. Kép- és videófelvétel 

Felhívjuk figyelmét, hogy rendezvényeink során kép- és videófelvétel készül, amelyen Ön is szerepelhet. Ezek közzétételre kerülhetnek a www.vallalkozzdigitalisan.hu oldalon vagy a Modern Vállakozások Programja Facebook oldalon (https://www.facebook.com/vallalkozzdigitalisan/), továbbá a Modern Vállalkozások Programjának egyéb nyilvános csatornáin, kommunikációs felületein. A program részvételi feltételeinek elfogadásával Ön tudomásul veszi és hozzájárul, hogy rendezvényeinken kép- és videófelvételek készülhetnek Önről, továbbá lemond a felvételekhez kapcsolódó követelési jogairól a felvétel készítőivel és jogos felhasználóival szemben, továbbá hozzájárul azok – kizárólag a Programmal összefüggésben történő, alapvetően tájékoztatási célú - felhasználásához.  

 
III.4. Létszámkorlát 

Rendezvényhelyszíneink befogadóképességének korlátossága miatt, a regisztráló szervezetektől legfeljebb 2 delegált személyt áll módunkban fogadni. 

 
 

TÁJÉKOZTATÁS TOVÁBBADOTT TÁMOGATÁSRÓL 

 

III.5. Rendezvények 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a rendezvényeken - a Modern Vállalkozások Programja iránt érdeklődő vállalkozásként – való részvétel a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikk (2) bekezdés c) pontja, illetve (4) bekezdése értelmében „innovációs tanácsadás és támogató szolgáltatások költségei” jogcímén nyújtott vissza nem térítendő támogatásnak (továbbiakban: támogatás) minősül. A támogatást nyújtó szervezet(ek): Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Informatika a Társadalomért Egyesület. Az adott rendezvény vonatkozásában a szerzett támogatás mértéke 100%, összege a résztvevő vállalkozásonként MKIK Támogató esetén várhatóan nem több mint 50.000 Ft/fő/alkalom, Infotér Támogató esetén pedig nem több mint 120.000 Ft/fő/alkalom. A támogatás pontos összegéről az átadott előnyben részesült vállalkozás a rendezvény lebonyolítását követően a kapcsolattartásra kijelölt e-mail címén keresztül értesül. Az e-mailben foglalt tájékoztatás tudomásul vételét a vállalkozás köteles legalább a megadott kapcsolattartási, vagy egyéb hivatalos e-mail címéről 3 munkanapon belül visszaigazolni. Sikeres küldés esetén, az elküldött tájékoztatást az elküldését követő 8. munkanapon még visszaigazolás hiányában is kézbesítettnek tekintjük.  

 
III.6. IKT Tanácsadás 

A Modern Vállalkozások Programja iránt érdeklődő vállalkozásként felhívjuk szíves figyelmét, hogy az IKT tanácsadás igénybe vétele (sikeres audit esetén) az EU működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában, bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikk (2) bekezdés c) pontja, illetve (4) bekezdése értelmében „innovációs tanácsadás és támogató szolgáltatások költségei” jogcímén nyújtott vissza nem térítendő támogatásnak (továbbiakban: támogatás) minősül. A támogatást nyújtó szervezet(ek): Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Informatika a Társadalomért Egyesület. Az IKT tanácsadás vonatkozásában a szerzett támogatás mértéke 100%, összege igénybe vevő vállalkozásonként nem több mint 100.000 Ft/vállalkozás. A támogatás pontos összegéről az átadott előnyben részesült vállalkozás a projekt fizikai megvalósításának záró dátumával egyidejűleg a kapcsolattartásra kijelölt e-mail címén keresztül értesül. Az e-mailben foglalt tájékoztatás tudomásul vételét a vállalkozás köteles legalább a megadott kapcsolattartási, vagy egyéb hivatalos e-mail címéről 3 munkanapon belül visszaigazolni. Sikeres küldés esetén az elküldött tájékoztatást az elküldést követő 8. munkanapon még visszaigazolás hiányában is kézbesítettnek tekintjük. 

 

III.7. A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás esetén alkalmazandó szabályok: 

A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatásra vonatkozó részletes szabályokat a 651/2014/EU bizottsági rendelet I-II. fejezete és III. fejezetének 28. cikke, a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 55. §-a, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza. 

 
* A Központi Statisztikai Hivatal - Gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozása (mindenkori GFO) szerint 1-2 kódosztályba tartozói vállalkozások. A  kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 19. § 5. pontja értelmében „vállalkozás: a gazdasági tevékenységet folytató jogalany, különösen az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, a gazdasági társaság, az ügyvédi iroda, a szövetkezet, a vízi társulat, a víziközmű társulat, az erdőbirtokossági társulat, továbbá a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági termeléssel, halgazdálkodással, mezőgazdasági feldolgozással és forgalmazással, erdőgazdálkodással és vadgazdálkodással foglalkozó vállalkozás és természetes személyek.” 
 
** A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény: 
„3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
… (4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. 
(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon - ha törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni.”